De organisatie

De organisatie van Stichting Kinderpostzegels bestaat uit de afdelingen Projecten en Programma’s, Marketing en Communicatie en Bedrijfsvoering. Op ons hoofdkantoor in Leiden werken 35 mensen.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht benoemt de directie en keurt de opgestelde beleids- en meerjarenplannen goed. Daarnaast is de Raad belast met de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening van de stichting. Dit is ook vastgelegd in de statuten van Stichting Kinderpostzegels.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dr. A.B. de Kort-van der Kamp, voorzitter
  • J.H. Swachten RA
  • Mr.drs. C. Kervezee
  • Dr. C.L. Carabain
  • Drs. Ö. Ermek
  • Mr. A.L.A.M. Stammeijer

De directie
Het bestuur van Stichting Kinderpostzegels Nederland ligt bij de directie. De directie en afdelingshoofden vormen samen het managementteam. De directeur is Pascal de Smit. 

Projecten en programma's
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van programma's gericht op de ontwikkeling van kwetsbare kinderen, in binnen- en buitenland. Activiteiten binnen de programma's kunnen zijn: financiering van projecten van partners, aangaan van strategische samenwerkingsverbanden, capaciteitsversterking, pleitbezorging en/of onderzoek. Hoofd van de afdeling is Annelies Mulder.

Marketing en communicatie
Het marketing- en communicatiebeleid van Kinderpostzegels krijgt handen en voeten op deze afdeling. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de andere organisatieonderdelen. De afdeling Service en Informatie valt onder deze tak van de organisatie. De afdeling houdt zich bezig met de uitvoering van de Kinderpostzegelactie en heeft veel contact met scholen en klanten. Hoofd van de afdeling is Jeroen den Tex.

Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering heeft een ondersteunende taak. Een aantal organisatieonderdelen vallen onder deze afdeling, namelijk: financiën, automatisering, HR en facilitair. 

Beloningsbeleid
Stichting Kinderpostzegels Nederland volgt de CAO Jeugdzorg en het daarin opgenomen loonfunctiegebouw. Het directiesalaris is ingeschaald volgens de CAO Jeugdzorg en voldoet aan de Adviesregeling Directiefuncties Goede Doelen Organisaties die is opgenomen in de gedragscode Goed Bestuur voor Goede Doelen.

Bezoldiging Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd en kunnen eventueel gemaakte reiskosten declareren. Een enkeling maakt hiervan gebruik.

Bekijk hier ons jaarverslag.