Subsidie bijdrage Kamer voor een kind

 

 Meld je hier aan!

Kamer voor een pleegkind.

Stichting Kinderpostzegels ziet graag dat meer kinderen die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen, opgevangen worden in een veilige en stabiele gezinssituatie. Het liefst zien we dat kinderen uit hetzelfde gezin bij elkaar geplaatst worden. 

Daartoe ondersteunt Kinderpostzegels in haar programma Pleegzorg opvang in de pleegzorg en helpen wij pleeggezinnen bij het creëren van extra ruimte voor de opvang van nieuwe, langdurig te plaatsen pleegkinderen. Dit doen we door het bieden van een financiële bijdrage voor de realisatie van een of meer extra slaapkamer(s).

De aanvraag van een financiële bijdrage is mogelijk voor:

 • Pleeggezinnen met ten minste één pleegkind waarvoor bij een pleegzorgorganisatie een pleegzorgcontract bestaat, die één of meer nieuwe pleegkinderen - langdurig; opvoedvariant - willen opvangen.
 • Netwerkpleeggezinnen bij de opvang van ten minste één netwerkpleegkind waarbij een positieve ondersteuningsbrief van de pleegzorgorganisatie wordt bijgeleverd.

Daarbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele (netwerk)pleeggezinnen zelf óf door de pleegzorgorganisatie die een (netwerk)pleeggezin begeleidt.
 • Bij het indienen van de aanvraag dient de verbouwing nog niet van start te zijn gegaan, maar is een eventueel vereiste bouwvergunning wel al verstrekt. 
 • Het (netwerk)pleeggezin moet voornemens zijn om ten minste in de komende drie jaar als pleeggezin te blijven functioneren. Is dat niet het geval dan kan een evenredig deel van onze toekenning teruggevorderd worden.
   

PROCEDURE

Vooraanvraag
Bespreek de volgende punten in uw vooraanvraag van maximaal één A4-tje:

 • de naam van het (netwerk)pleeggezin
 • de naam van de pleegzorgorganisatie
 • een omschrijving waarin de urgentie van de voorgenomen verbouwing duidelijk wordt omschreven
 • een globale inschatting van het benodigd budget. 

De vooraanvraag ontvangen wij graag per email op aanvraag@kinderpostzegels.nl onder vermelding van 'vooraanvraag'. Binnen 2 weken ontvangt u van ons bericht of u een definitieve aanvraag kunt indienen.

Let op! Het mogen indienen van een volledige aanvraag is geen garantie voor het ontvangen van financiering voor uw project. Uw project doorloopt hierna de gangbare beoordelingsprocedure.

VERVOLG PROCEDURE

Het indienen van een volledige aanvraag
Wanneer u wordt uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen, kan deze zowel door het (netwerk)pleeggezin als de begeleidende pleegzorgorganisatie worden ingevuld.  

Wanneer de volledige aanvraag wordt ingediend door het (netwerk)pleeggezin, vragen wij om:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een begroting 
 • drie offertes van drie verschillende aannemers met motivatie voor uw voorkeur
 • een ondersteuningsbrief van de begeleidende pleegzorgorganisatie
 • en indien het pleeggezin niet de eigenaar is van het huis, dient bij de aanvraag ook een toestemmingsbrief van de eigenaar verstrekt te worden.

Wanneer de volledige aanvraag wordt ingediend door de begeleidende pleegzorgorganisatie, vragen wij om:

 • een ingevuld aanvraagformulier specifiek voor pleegzorgorganisaties
 • een begroting
 • een recent inhoudelijk en financieel jaarverslag
 • de statuten en het uittreksel Kamer van Koophandel van de aanvragende instantie
 • een recente exploitatierekening
 • drie offertes van drie verschillende aannemers met motivatie voor uw voorkeur
 • een ondersteuningsbrief van de begeleidende pleegzorgorganisatie
 • en indien het pleeggezin niet de eigenaar is van het huis, dient bij de aanvraag ook een toestemmingsbrief van de eigenaar verstrekt te worden.

Er zijn een paar zaken waar u op moet letten:

 • Op het inhoudelijk formulier moet u de vraag naar de start- en einddatum van de verbouwing vermelden. Zonder deze gegevens kunnen we uw aanvraag namelijk niet inschrijven.
 • Op de offerte van de aannemer móet het BTW- en KvK-nummer van de aannemer vermeld staan. Is dat niet het geval dan kan onze financiële afdeling uw aanvraag niet goedkeuren.

Op de laatste pagina van het inhoudelijk aanvraagformulier staan de bijlagen die u moet meesturen nogmaals vermeld. U kunt er vanuit gaan dat de behandeling van uw aanvraag – mits die volledig is ingevuld – maximaal twee maanden kan duren.

Goedkeuring aanvraag
Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een toekenningsbrief waarin de financiële bijdrage en de daarbij behorende voorwaarden staan vermeld.  

Afwijzing aanvraag
Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen kunt u eventueel een aangepast voorstel of een (goed beargumenteerd) verzoek tot heroverweging indienen. Lees hier de officiële procedure.

Monitoring project
Gedurende de uitvoering van het project vindt monitoring plaats op basis van tussentijds mailverkeer. Soms brengt een staflid van Kinderpostzegels een bezoek aan de projectlocatie om te kijken hoe het project wordt uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Eindverantwoording
Het verbouwingsproject dient te worden afgerond met een inhoudelijke eindrapportageformulier en een financiële eindverantwoording in het goedgekeurde begrotingsformat. U bent verplicht deze eindrapportage binnen drie maanden na afloop van het project in te dienen.

Contact
Voor vragen over het indienen van een subsidieaanvraag kunt u contact met ons opnemen.

Download hier de poster.