Subsidie bijdrage verbouwing pleegzorg

Stichting Kinderpostzegels ziet graag dat meer kinderen die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen, opgevangen worden in een veilige en stabiele gezinssituatie. 

Daartoe ondersteunt Kinderpostzegels in haar programma Pleegzorg opvang in de pleegzorg. Het liefst zien we dat kinderen uit hetzelfde gezin bij elkaar geplaatst worden. Om deze reden wil Kinderpostzegels pleeggezinnen helpen bij het creëren van extra ruimte voor de opvang van nieuwe, langdurig te plaatsen pleegkinderen. Dit doen we door het bieden van een financiële bijdrage voor de realisatie van een of meer extra slaapkamer(s).

Het aanvragen van een financiële bijdrage is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door individuele pleeggezinnen zelf óf door de pleegzorgorganisatie die een pleeggezin begeleidt.
 • Pleeggezinnen met ten minste één pleegkind waarvoor bij een pleegzorgorganisatie een pleegzorgcontract bestaat, die één of meer nieuwe pleegkinderen - langdurig; opvoedingsvariant - willen opvangen, kunnen een bijdrage van maximaal € 5.000,- aanvragen voor het creëren van één of meer extra slaapkamer(s) en eventueel voor de inrichting daarvan.
 • Bij het indienen van de aanvraag dient de verbouwing nog niet van start te zijn gegaan, maar is een eventueel vereiste bouwvergunning wel al verstrekt. 
 • Het pleeggezin moet voornemens zijn om ten minste in de komende drie jaar als pleeggezin te blijven functioneren. Is dat niet het geval dan kan een evenredig deel van onze toekenning teruggevorderd worden.
   

PROCEDURE

Vooraanvraag
Bespreek de volgende punten in uw vooraanvraag van maximaal één A4-tje:

 • de naam van (de pleegzorgorganisatie van) het pleeggezin
 • een omschrijving waarin de urgentie van de voorgenomen verbouwing duidelijk wordt omschreven
 • een globale inschatting van het benodigd budget. 

De vooraanvraag ontvangen wij graag per email op aanvraag@kinderpostzegels.nl onder vermelding van 'vooraanvraag'. Binnen 2 weken ontvangt u van ons bericht of u een definitieve aanvraag kunt indienen.

Let op! Het mogen indienen van een volledige aanvraag is geen garantie voor het ontvangen van financiering voor uw project. Uw project doorloopt hierna de gangbare beoordelingsprocedure.

 

VERVOLG PROCEDURE

Het indienen van een volledige aanvraag
Wanneer u wordt uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen, vragen wij u om  een aanvraagformulier en een begroting in te vullen en op te sturen met gevraagde bijlagen, zoals offerte(s) en een ondersteuningsbrief van de begeleidende pleegzorgorganisatie. Indien het pleeggezin niet de eigenaar is van het huis, dient bij de aanvraag ook een toestemmingsbrief van de eigenaar verstrekt te worden. Bij het indienen van de aanvraag verklaart het pleeggezin voornemens te zijn om minimaal drie jaar na het verbouwingsproject als pleeggezin te blijven fungeren. Wanneer de aanvraag toegekend wordt, vragen we daarom na twee jaar een nieuwe ondersteuningsbrief bij de begeleidende pleegzorgorganisatie op.

Een aanvraag, ingediend door een begeleidende pleegzorgorganisatie, bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier, een begroting opgesteld in ons begrotingsformat en een aantal vereiste bijlagen, zoals statuten, jaarverslagen en offertes.

De aanvraag kan ook ingediend worden door een andere rechtspersoon (stichting of vereniging). In dat geval dient de aanvraag wél vergezeld te zijn van een ondersteuningsbrief van de begeleidende pleegzorgorganisatie, waarin verklaard wordt dat het pleeggezin voornemens is om ten minste drie jaar na afronding van het verbouwingsproject als pleeggezin te blijven fungeren.

In geval van toekenning wordt altijd na twee jaar een steunverklaring bij de begeleidende pleegzorgorganisatie opgevraagd. Blijkt daaruit dat het pleeggezin niet langer pleegkinderen opvangt, dan kan een evenredig deel van onze toekenning teruggevorderd worden.

Er zijn een paar zaken waar u op moet letten:

 • Graag ontvangen wij 3 offertes van drie verschillende aannemers met motivatie voor uw voorkeur
 • Op de offerte van de aannemer móet het BTW- en KvK-nummer van de aannemer vermeld staan. Is dat niet het geval dan kan onze financiële afdeling uw aanvraag niet goedkeuren
 • Op het inhoudelijk formulier moet u de vraag naar de start- en einddatum van de verbouwing vermelden. Zonder deze gegevens kunnen we uw aanvraag namelijk niet inschrijven

Op de laatste pagina van het inhoudelijk aanvraagformulier staan de bijlagen die u moet meesturen nogmaals vermeld. U kunt er vanuit gaan dat de behandeling van uw aanvraag – mits die volledig is ingevuld – maximaal twee maanden kan duren.

Goedkeuring aanvraag
Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een toekenningsbrief waarin de financiële bijdrage en de daarbij behorende voorwaarden staan vermeld.  

Afwijzing aanvraag
Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen kunt u eventueel een aangepast voorstel of een (goed beargumenteerd) verzoek tot heroverweging indienen. Lees hier de officiële procedure.

Monitoring project
Gedurende de uitvoering van het project vindt monitoring plaats op basis van tussentijds mailverkeer. Soms brengt een staflid van Kinderpostzegels een bezoek aan de projectlocatie om te kijken hoe het project wordt uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Eindverantwoording
Het verbouwingsproject dient te worden afgerond met een inhoudelijke en financiële eindverantwoording. U bent verplicht deze eindrapportage binnen drie maanden na afloop van het project in te dienen.
 

Contact
Voor vragen over het indienen van een subsidieaanvraag kunt u contact met ons opnemen.