Werken aan veerkracht

Sommige kinderen maken al op jonge leeftijd hele nare dingen mee. Kinderpostzegels helpt kinderen om traumatische ervaringen te verwerken en weer gewoon kind te kunnen zijn. Dit doen we in binnen- en buitenland met het programma Werken aan veerkracht. 

Kinderen maken bijvoorbeeld geweld mee in hun wijk, op school of thuis. Wereldwijd geeft een kwart van alle volwassenen aan fysiek geweld te hebben meegemaakt als kind. Kinderen die nare dingen hebben meegemaakt, zoals mishandeling of huiselijk geweld, moeten in een veilige en rustige omgeving de hulp krijgen die ze nodig hebben. Pas dan kunnen ze hun trauma's verwerken en zich verder ontwikkelen. Dit geldt voor alle kinderen wereldwijd.

Veerkracht in Nederland
In Nederland wonen ongeveer 3.457.000 kinderen, min of meer 20% van de bevolking. Ieder jaar zijn meer dan 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Uit onderzoek blijkt dat 3 tot 10% van de kinderen in Nederland mishandeld wordt. Jaarlijks worden ongeveer 62.000 kinderen voor de eerste keer slachtoffer van een vorm van seksueel geweld. 35% van de kinderen die ernstig huiselijk geweld meemaken heeft een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Kinderen in de vrouwenopvang kampen gemiddeld met elf risicofactoren voor kindermishandeling en hebben gemiddeld zeven nare levensgebeurtenissen meegemaakt, zoals scheiding van de ouders of getuige zijn van huiselijk geweld. Veel instellingen voor vrouwenopvang, maar zeker voor maatschappelijke opvang, zijn onvoldoende ingesteld op gezinnen en langdurige opvang van kinderen. De opvang heeft onvoldoende (middelen voor) getrainde, specifieke kinderbegeleiders waardoor de focus met name ligt op de problematiek van de ouders. Ook is er weinig ruimte en budget voor activiteiten waarbij kinderen positieve ervaringen opdoen. Kinderen komen daardoor onvoldoende tot rust en het contact met ouders en hun opvoeding lijden eronder. 

Kinderen in asielzoekerscentra groeien op in een abnormale situatie onder moeilijke omstandigheden. Ze hebben al veel moeten doorstaan voordat zij in Nederland aankwamen en bij aankomst in Nederland begint een nieuwe onzekere periode. Er bestaan in Nederland verschillende vormen van opvang voor kinderen die asiel aanvragen. Zolang de procedure loopt, worden kinderen in gezinsverband opgevang in asielzoekerscentra. Kinderen waarvan de ouders te horen hebben gekregen dat ze niet in Nederland mogen blijven, worden opgevangen in gezinslocaties in afwachting van hun terugkeer naar het land van herkomst.

Gemiddeld verhuizen asielkinderen één keer per jaar. Als je vaak moet verhuizen in korte tijd levert dat veel stress op en kan ontwikkelingsschade optreden. De angsten, spanningen en problemen van de ouders slaan vaak over op de kinderen. De huidige opvang is op veel punten niet goed geregeld voor kinderen. Denk hierbij aan de toegang tot onderwijs, adequate medische zorg, opvoedondersteuning voor ouders en een veilige leefomgeving. De opvang in aparte centra zorgt bovendien voor afstand tot de Nederlandse maatschappij en vormt geen goede omgeving voor kinderen om op te groeien. 

Veerkracht in het buitenland
In het buitenland hebben wij naast huiselijk- en seksueel geweld te maken met georganiseerde criminaliteit, mensenhandel en vormen van slavenarbeid. In Guatemala, bijvoorbeeld, bestaat de bevolking voor 47% uit kinderen. Alhoewel er geen cijfers bekend zijn over geweld in de opvoeding of PTSS, vindt er veel geweld plaats in de samenleving. Bovendien is er regionaal (bovengemiddeld veel) druggerelateerd geweld. Deze spanningen hebben in combinatie met armoede en straffeloosheid een enorme impact op het gezins- en gemeenschapsleven, waardoor veel kinderen onveilig opgroeien. In Nicaragua zien wij buitenproportioneel veel gender-gerelateerd geweld. Nicaragua scoort het hoogst van heel Latijns-Amerika op seksueel geweld, en in toenemende mate onder jonge meisjes. Ook femicide - het vermoorden van vrouwen die aangifte willen doen van geweld - neemt toe. Normen en waarden die geweld omgeven worden in stand gehouden. Daarnaast komen veel tienerzwangerschappen, kindhuwelijken, eenoudergezinnen en verslaafde ouders voor. Het risico op verwaarlozing en geweld neemt hierdoor toe. 

Wat doet Kinderpostzegels?
We zijn actief in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk, Guatemala en Nicaragua. In Nederland is het programma gericht op kinderen die verblijven in de vrouwenopvang, de maatschappelijke opvang en in asielzoekerscentra. In het Caribisch deel van het Koninkrijk gaat het om gezinnen die met veel verschillende problemen te maken hebben. We werken altijd samen met lokale organisaties, de aanpak kan per land verschillen.

Kinderpostzegels helpt kinderen die extra steun nodig hebben
Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Dat doen we o.a. met programma's gericht op Pleegzorg, Onderwijs en Werken aan veerkracht. Bekijk al onze programma's